HARTMANN Česká republika

Rizikové faktory

V současnosti již bylo identifikováno poměrně velké množství rizikových faktorů a predisponujících stavů, které jsou spojeny se zvýšeným výskytem močové inkontinence. Pro lepší přehlednost můžeme tyto faktory rozdělit do několika hlavních skupin (tab. 1).

Tab. 1: Klasifikace rizikových faktorů inkontinence:
  • Hlavní predisponující rizika
  • Lokálně se uplatňující rizikové faktory
  • Přidružené - situačně se uplatňující rizikové faktory
 

Některé z těchto faktorů jsou neměnné a v podstatě neovlivnitelné, ale často může být vhodnými a včasnými opatřeními daný rizikový faktor příznivě ovlivněn. Povědomí o těchto rizikových faktorech je proto důležité nejen pro zdravotníky, ale také pro samotné potenciálně ohrožené nemocné. Hlavní rizikové faktory jsou uvedeny v tab. 2, lokálně se uplatňující faktory v tab. 3 a podpůrné či situačně se uplatňující rizikové faktory jsou uvedeny v tab. 4.