HARTMANN Česká republika
Léčba > Léčba ran > Problematika traumatických ran

Problematika traumatických ran

Úrazovost se každoročně zvyšuje. Přibývají závažná poranění s poruchami vědomí, dýchání, krevního oběhu, s prudkým krvácením do tělních dutin, při nichž je postižená osoba ve stavu přímého ohrožení života. S rozvojem motorizmu se množí polytraumata. Těmto závažným druhům poranění se věnuje značná pozornost v médiích, v národním traumatologickém plánu, věnují se jim hojné finanční prostředky pro zajištění záchranné služby a drahých technologií řešících urgentní stavy.

Stranou hlavního proudu společenské pozornosti se ocitají otevřená poranění (rány), která sice bezprostředně neohrožují život postižené osoby, ale při nesprávném managementu mohou vést ke zbytečným komplikacím. Ty se projeví formou prolongovaného hojení, zvýšené zátěže zdravotnických pracovišť, navýšením přímých i nepřímých nákladů společnosti na léčbu a zejména zhoršením kvality života postižené osoby.

Pojem rána obvykle zahrnuje porušení kontinuity kůže, sliznice nebo některého orgánu. Tato široká definice zahrnuje rány od nejmenších exkoriací až po destrukci celých částí těla. Zpravidla se pod tímto pojmem rozumějí rány vznikající jako součást úrazu. Úraz je vnější událost (násilí), která působí na organizmus náhle, v ohraničeném čase, nezávisle na vůli postižené osoby a má vzápětí za následek dočasnou nebo trvalou poruchu zdraví. Takováto rána se označuje jako akutní.

Typy akutních ran  
Akutní rány můžeme dělit z mnoha hledisek, jedním z nejpoužívanějších kritérií je rozdělení ran podle způsobu jejich vzniku.

Hojení ran  
Hojení je přirozený proces obnovy integrity poškozených tkání probíhající formou regenerace nebo reparace.

Léčba